سرور های ماین کرافت

 

دوستان امروز براتون لیست سرور های کرک شده ماین کرافت رو قرار میدم.

CC IP Address:Port Server Name Game Mode Ver. Uptime Players
hub.keicraft.us:25565 SMP 1.5.2 95.2% 250 / 1337
37.59.21.75:25565 SMP 1.5.2 97.95% 234 / 1000
sg.survivaltime.nn.pe:25565 SMP 1.5.2 89.46% 171 / 400
play.melonmc.com:25565 SMP 1.5.2 93.97% 138 / 600
HG.CraftRealms.com:25565 SMP 1.5.2 90.35% 120 / 1000
Mc.CraftRealms.com:25565 SMP 1.5.2 87.04% 119 / 1000
sensationcraft.no-ip.org:25565 SMP 1.5.2 97.16% 109 / 300
mc.team-neo.com:25599 SMP 1.5 93.83% 97 / 100
HG.nn.pe:25566 SMP 1.5.2 95.48% 96 / 200
mycitycraft.cn:25565 SMP 1.4.7 85.51% 93 / 500
46.29.17.182:25565 SMP 1.5.2 71.84% 83 / 225
play.tagcraftmc.com:25565 SMP 1.5.2 98.45% 78 / 175
gleecraft.tk:25565 SMP 1.5.2 88.65% 75 / 1337
93.91.250.120:37210 SMP 1.5.2 97.65% 72 / 150
77.111.241.159:25565 SMP 1.5.2 97.75% 66 / 200
79.124.16.80:25565 SMP 1.5.2 90.32% 66 / 150
reconcraftserver.no-ip.org:25565 SMP 1.5.2 74.32% 63 / 150
5.9.69.163:25587 SMP 1.5.2 98.59% 62 / 100
drknature.zapto.org:25565 SMP 1.5.2 97.66% 62 / 100
revelationcraft.no-ip.biz:25565 SMP 1.5.2 93.14% 62 / 200
mc.gameplay-bg.eu:25565 SMP 1.5.2 82.97% 61 / 110
37.59.56.189:25565 SMP 1.5.2 97.98% 59 / 200
minecraftsmp.org:25565 SMP 1.5.2 94.66% 52 / 10000
worldonecraft.com:25565 SMP 1.5.2 95.97% 46 / 120
46.174.49.34:25630 SMP 1.5.2 98.32% 44 / 52
79.98.31.28:25565 SMP 1.5.2 98.48% 44 / 100
gcskyblock.tk:25565 SMP 1.5.2 84.64% 42 / 200
91.221.36.167:25565 SMP 1.5.2 95.9% 42 / 256
69.162.72.227:25565 SMP 1.5.2 94.25% 41 / 125
37.59.131.1:25565 SMP 1.5.2 94.77% 41 / 128
178.63.97.68:25565 SMP 1.5.2 93.62% 40 / 250
46.29.17.184:25565 SMP 1.5.2 92.3% 38 / 140
5.9.209.152:25565 SMP 1.5.2 92.51% 33 / 400
108.178.11.53:25565 SMP 1.5.2 98.6% 31 / 90
WAR.SERWERYMINECRAFT.PL:25565 SMP 1.5.2 99.1% 31 / 200
93.91.250.115:37764 SMP 1.5.2 96.26% 30 / 80
mc.brutalcraft.org:25565 SMP 1.5.2 98.68% 30 / 200
216.185.102.24:25565 SMP 1.5.2 98.53% 28 / 40
46.105.133.105:25565 SMP 1.5.2 98.33% 27 / 300
108.61.25.26:25565 SMP 1.5.2 95.54% 27 / 150
mc.duplet.lv:25565 SMP 1.5.2 99.2% 27 / 65
91.121.12.214:25453 SMP 1.5.2 98.81% 27 / 200
pvp.emperion.eu:25565 SMP 1.5.2 90.32% 25 / 450
87.226.175.155:25565 SMP 1.5.2 92.47% 25 / 100
74.91.120.29:25565 SMP 1.5.2 98.29% 24 / 85
ekcraft.zapto.org:25565 SMP 1.5.2 77.44% 24 / 0
84.22.159.191:25565 SMP 1.5.1 96.1% 23 / 45
46.4.37.198:25565 SMP 1.5.2 93.98% 23 / 70
80.235.60.29:25565 SMP 1.5.2 91.06% 22 / 60
craze-craft.info:25565 SMP 1.5.2 89.5% 21 / 120
93.190.206.4:25565 SMP 1.5.2 98.63% 21 / 100
81.200.53.35:25565 SMP 1.5.2 96.2% 21 / 150
91.234.217.106:25565 SMP 1.5.2 96.56% 20 / 100
93.91.240.149:27322 SMP 1.5.2 96.33% 19 / 100
5.9.122.117:25577 SMP 1.5.2 97.24% 19 / 100
69.162.72.228:25565 SMP 1.5.2 98.65% 19 / 120
193.26.217.45:26095 SMP 1.5.2 85.6% 18 / 30
team-neo.com:25565 SMP 1.5.2 93.63% 18 / 70
192.211.62.130:25636 SMP 1.5.2 97.58% 18 / 90
Play.Craze-Craft.com:25565 SMP 1.5.2 94.81% 17 / 120
69.175.46.52:25565 SMP 1.5.2 92.94% 16 / 90
play.McSpacecraft.nl:25565 SMP 1.5.2 95.55% 16 / 100
mc.united-gamerz.net:25565 SMP 1.5.2 72.78% 16 / 100
minezoid.no-ip.org:25596 SMP 1.5.2 98.17% 16 / 150
93.91.250.120:37958 SMP 1.5.2 96.24% 15 / 60
garcraft.org:25565 SMP 1.5.2 89.26% 14 / 28
95.154.113.84:25565 SMP 1.4.6 79.63% 14 / 80
jail.deadplayers.es:25565 SMP 1.5.2 93.88% 14 / 150
mc.lilcraft.net:25565 SMP 1.5.2 97.62% 14 / 200
93.91.240.152:27022 SMP 1.5.2 97.55% 13 / 80
zombie-eclipse.zapto.org:25585 SMP 1.5.2 92.41% 13 / 50
animalcraft.no-ip.org:25569 SMP 1.5.2 82.84% 13 / 40
gleecraftp.tk:25565 SMP 1.5.2 87.78% 13 / 200
surv.noip.us:25565 SMP 1.5.2 98.52% 12 / 125
mc1.pingcraft.net:25565 SMP 1.5.2 88.27% 12 / 50
198.49.65.72:25565 SMP 1.5.2 96.44% 12 / 150
87.98.195.80:25640 SMP 1.5.2 96.55% 12 / 128
178.63.238.42:25565 SMP 1.5.2 71.76% 11 / 145
unrelentingpvp.kicks-ass.net:25565 SMP 1.5.2 95.3% 11 / 500
93.91.250.115:37099 SMP 1.5.2 98.41% 10 / 60
mc.minecraftas.eu:25565 SMP 1.5.2 99.11% 10 / 50
90.155.168.95:25565 SMP 1.4.7 92.46% 10 / 150
37.157.248.174:25565 SMP 1.5.2 98.55% 10 / 100
mc.atomiccraft.com:25565 SMP 1.5.2 96.64% 10 / 120
193.218.154.87:25565 SMP 1.5.2 92.96% 10 / 200
108.174.59.137:25565 SMP 1.5.2 93.03% 10 / 500
Play.huycraft.com:25590 SMP 1.5.2 94.05% 10 / 96
178.33.115.194:27033 SMP 1.5.1 98% 10 / 200
ForgeUnited.servebeer.com:25565 SMP 1.5.2 98.22% 9 / 100
mc.brozcraft.com:25565 SMP 1.5.2 95.09% 9 / 60
server.craftcity.ch:25565 SMP 1.5.2 96.46% 9 / 60
mc.brozcraft.com:25565 SMP 1.5.2 97.07% 9 / 60
91.189.244.48:25565 SMP 1.5.2 88.82% 9 / 42
93.91.250.106:27992 SMP 1.5.2 90.94% 8 / 24
mc.breadcraft.net:25565 SMP 1.5.2 96.52% 8 / 45
91.121.100.48:8888 SMP 1.5.2 91.35% 8 / 80
mc.laponica.ca:25565 SMP 1.5.2 94.59% 8 / 100
93.91.250.114:37344 SMP 1.5.2 98.13% 8 / 60
46.29.17.213:25565 SMP 1.5.2 58.17% 7 / 150
yinlandmc.zapto.org:25619 SMP 1.5.2 91.74% 7 / 30
MC.420Craft.org:25565 SMP 1.5.2 99.22% 7 / 50
minecraftserver.host-unlimited.de:25565 SMP 1.5.2 96.74% 7 / 100
MC.DGA.LV:11301 SMP 1.5.2 87.73% 7 / 100
198.27.65.162:25575 SMP 1.5.2 96.4% 6 / 80
88.198.65.154:25565 SMP 1.5.2 96.74% 6 / 100
208.115.218.234:25565 SMP 1.5.2 87.43% 6 / 150
193.35.58.2:25588 SMP 1.5.2 91.15% 5 / 30
mchousecraft.no-ip.org:25565 SMP 1.5.2 72.85% 5 / 46
46.174.49.42:25673 SMP 1.5.2 98.71% 5 / 21
80.79.16.48:25565 SMP 1.5.2 98.89% 5 / 50
91.198.233.21:25565 SMP 1.5.2 77.27% 5 / 100
185.16.84.15:25565 SMP 1.5.2 91.05% 5 / 80
77.111.247.32:25565 SMP 1.5.2 93.05% 4 / 160
93.91.240.153:37194 SMP 1.5.2 93.69% 4 / 30
mc.pr3datorcraft.com:25565 SMP 1.5.2 94.69% 4 / 60
69.46.74.46:25565 SMP 1.5.2 24.02% 4 / 100
mc.eclat.lv:25565 SMP 1.5.2 98.6% 4 / 100
93.91.250.121:27204 SMP 1.5.2 97.13% 3 / 50
s.reefcitycraft.de:25565 SMP 1.5.2 96.17% 3 / 250
Dream-Cracked.no-ip.org:25565 SMP 1.5.2 90.8% 3 / 75
clowncraft.servegame.com:25565 SMP 1.5.2 90.19% 3 / 100
69.162.80.142:25565 SMP 1.5.2 89.69% 3 / 90
78.46.213.201:25565 SMP 1.5.2 73.6% 3 / 66
world5.beastnode.net:25565 SMP 1.5.2 90.71% 3 / 50
server.grillguth.de:25565 SMP 1.5.2 97.88% 3 / 30
verincraft.com:25565 SMP 1.5.2 96.17% 3 / 50
108.232.160.77:25565 SMP 1.5.2 91.48% 3 / 50
94.23.85.40:25565 SMP 1.5.2 98.97% 3 / 100
server.bambigaming.tk:25565 SMP 1.5.2 31.84% 3 / 300
play.mcffa.net:25565 SMP 1.5.2 93.01% 2 / 150
64.31.11.34:47389 SMP 1.5.2 70.32% 2 / 80
build.mcspacecraft.nl:25565 SMP 1.5.2 88.27% 2 / 80
Skywars.no-ip.org:25565 SMP 1.5.2 99.39% 2 / 60
74.122.195.150:25565 SMP 1.5 93.72% 2 / 50
80.77.173.202:25579 SMP 1.5.1 46.21% 2 / 14
ufg.me:25565 SMP 1.5.2 94.58% 2 / 80
190.3.178.46:25565 SMP 1.5.2 95.62% 2 / 130
46.105.114.191:25590 SMP 1.5.2 66.41% 1 / 24
ForgottenLands.no-ip.org:25565 SMP 1.5.2 96.42% 1 / 50
minecraft.timashley.me:25565 SMP 1.5.2 90.64% 1 / 50
37.59.137.204:25565 SMP 1.5.2 77.54% 1 / 30
217.198.139.179:25565 SMP 1.5.2 43.91% 1 / 8
90.228.200.203:25565 SMP 1.5.2 91.08% 1 / 20
46.4.97.119:25565 SMP 1.5.1 97.63% 1 / 100
MC.Atlantica.US:25565 SMP 1.5.2 95.03% 1 / 8
78.143.25.144:7777 SMP 1.5.2 98.86% 1 / 32
76.72.172.234:25572 SMP 1.5.2 95.8% 1 / 40
193.35.58.19:25599 SMP 1.5.2 91.9% 1 / 50
76.72.172.229:25565 SMP 1.5.2 98.15% 1 / 70
37.59.254.163:25565 SMP 1.5.2 53.01% 1 / 25
coolcraft.no-ip.org:25565 SMP 1.5.2 74.6% 0 / 20
108.178.23.243:25565 SMP 1.5.2 87.82% 0 / 100
108.183.198.0:2554 SMP 1.5.2 30.49% 0 / 80
99.198.120.68:25565 SMP 1.5.2 79% 0 / 40
mc.factionwars.info:25565 SMP 1.5.1 95.83% 0 / 70
mc.blackbirdnation.net:25565 SMP 1.5.1 87.52% 0 / 100
play.mc-countyprison.com:25583 SMP 1.5.2 99.86% 0 / 20
bamcraft.de:25565 SMP 1.5.2 95.86% 0 / 1337
217.198.135.136:25565 SMP [Not Running] 75.66% 0 / 4
mc.cryptx.org:25565 SMP 1.5.2 98.34% 0 / 50
zumismcserver.minecraft.to:25565 SMP 1.5.2 98.11% 0 / 12
84.200.206.240:25565 SMP 1.5.2 45.28% 0 / 20
108.61.60.67:25565 SMP 1.5.1 99.24% 0 / 0
minecraft.supernovaz.us:25565 SMP 1.5.2 95.69% 0 / 250
206.217.140.5:25565 SMP 1.5.2 96.95% 0 / 100
cazcraft.limehosting.co:25598 SMP 1.5.2 89.08% 0 / 30
93.91.250.111:27066 SMP 1.5 96.62% 0 / 5
dominomine.zapto.org:25565 SMP 1.5.2 98.88% 0 / 32
184.164.159.108:25566 SMP 1.5 90.77% 0 / 6
mc.firetopgames.com:25565 SMP 1.5.2 74.03% 0 / 60
198.27.78.123:25565 SMP 1.5.2 60.34% 0 / 20
46.105.237.96:25565 SMP 1.5.2 53.96% 0 / 5
MC.DHRPG.COM:25565 SMP 1.5.1 85.52% 0 / 100
217.198.136.80:25565 SMP 1.5.2 95.9% 0 / 20
5.135.86.168:25565 SMP 1.5.1 57.49% 0 / 24
78.143.10.67:25565 SMP 1.5.2 69.04% 0 / 4
77.111.207.152:25565 SMP 1.4.7 99.53% 0 / 4
128.65.215.243:25565 SMP 1.5.1 54.86% 0 / 6
www.Libertyordeathserver.com:25565 SMP 1.5.1 83.44% 0 / 25
192.95.42.22:25565 SMP 1.5.2 98.67% 0 / 70
166.82.205.207:25565 SMP 1.5.2 85.11% 0 / 15
mc2.crew.sk:25587 SMP 1.5.1 85.92% 0 / 15
mc.serveren.net:25565 SMP 1.5.1 68.49% 0 / 50
mc.severedcraft.com:25565 SMP 1.5.2 97.15% 0 / 30
91.121.5.27:25581 SMP 1.5.2 92.66% 0 / 26
legendmc.me:25565 SMP 1.5.2 92.45% 0 / 2013
mc.risenphoenix.net:25565 SMP 1.5.1 96.24% 0 / 40
98.227.254.45:25565 SMP 1.5.1 50.25% 0 / 20
93.91.250.130:27214 SMP 1.5.1 84.77% 0 / 50
cracked.octopia.net:25577 SMP 1.5.2 74.07% 0 / 40
108.255.112.191:25565 SMP 1.5.2 89.82% 0 / 15
46.246.28.72:25565 SMP 1.5.1 98.2% 0 / 30
castle-craft.servegame.com:25565 SMP 1.5.2 84.01% 0 / 100
VisionCraftMC.no-ip.org:25565 SMP 1.5.2 97.73% 0 / 30
77.111.246.40:25568 SMP 1.5.2 68.97% 0 / 160
207.210.239.73:25765 SMP 1.5.2 99.16% 0 / 8
198.15.91.28:25565 SMP 1.5.2 57.79% 0 / 35
5.9.101.135:25565 SMP 1.5.2 84.82% 0 / 100
46.174.49.30:25667 SMP 1.4.7 97.78% 0 / 50
46.4.40.147:25565 SMP 1.4.7 65.66% 0 / 70
74.63.244.170:25565 SMP 1.5.2 84.08% 0 / 100

سوالی درمورد ماین کرافت دارید ؟

به انجمن بروید و سوالتان را مطرح کنید

20 دیدگاه برای “سرور های ماین کرافت

 1. ببخشید اگه میشه یه مطلب در مورد ارور های سرور بزارید….مثلا end of stream یا bad login…ممنون از سایت با ارزشتون…..

 2. سلام خیلی ممنونم از سایت خوبتون
  اما من نام سرور ها و آی پی هاشونو وارو میکنم اما به هیچکدوم کانکت نمیشه مینویسه can’t reach the server در صورتی که هنوز سرورش پرنشده ممیشه راهنمایی کنید؟(تازه کارم ببخشید)

  • با سلام
   دوست عزیز به خاطر این که این سرور ها خارجی هستند ما نمیتونیم زیاد راحت توش بازی کنیم و بیشتر اوقات لگ هست

 3. منم همینطورم اگه میشه بگید چی کار کنیم ما هم مثل شما دوست داریم بازی کنیم دیگه ………
  البته از اینها ممنونم ……..
  یه در خواست داشتم میگم اگه میشه سرور های ایرانیرو هم بزارید لطفا …….
  ممنون از سایت خوبتون

  • سلام . ایران سرور دائمی نداره … و هر سروری که میاد بعد از یک مدتی به دلایلی مثل نداشتن پول off میشه :|

دیدگاه ها خاموش هستند .